maandag 4 oktober 2010

CATALOGUS

Bestellen? Stuur een mailtje naar kareltenhaaf[apending]hotmail.com

Nederlandstalige Trotski Bibliotheek (NTB)

Reeds verschenen:

1. DE OORLOG EN DE INTERNATIONALE en andere zelfstandige uitgaven (1915-1927)
2. EUROPA EN AMERIKA en andere zelfstandige uitgaven (1927-1934)
3. DE ENIGE WEG en andere artikelen uit ‘De Nieuwe Weg’ (1929-1935)
5. MIJN LEVEN poging tot een autobiografie (deel 1 . 1930)
6. MIJN LEVEN poging tot een autobiografie (deel 2 . 1930)
14. IK ZET MIJN LEVEN OP HET SPEL en andere artikelen uit ‘De Rode October’ (1936-1940)
19. OVERGANGSPROGRAMMA de doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de vierde internationale (diverse vertalingen . 1938-1978) voorafgegaan door een discussie over het programma (1973)
20. OVER LENIN aantekeningen voor een biograaf (1967) gevolgd door andere zelfstandige uitgaven (1934-1979) en een artikel (1957)
22. LESSEN VAN OKTOBER en andere zelfstandige uitgaven (1935-1974)
24. RESULTATEN EN VOORUITZICHTEN en andere zelfstandige uitgaven (1975-2002)

In voorbereiding:

23. LITERATUUR EN REVOLUTIE de hedendaagse literatuur (1982)
26. DE WERKELIJKE TOESTAND IN RUSLAND en andere ongepubliceerde vertalingen (1930-2002)

Nieuwe Nederlandstalige Trotski Bibliotheek (NNTB)

Reeds verschenen:

1. LEO SEDOV – ZOON, VRIEND, STRIJDER en andere geschriften rond de dood van Leo Sedov
2. OVER DE BURGEROORLOG twee toespraken

In voorbereiding (nog geen verschijningsdatum bekend):

DE VERRADEN REVOLUTIE
FASCISME wat het is en hoe het te bestrijden
FRIEDRICH ENGELS

OVERGANGSPROGRAMMA (NTB 19)


OVERGANGSPROGRAMMA
de doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de vierde internationale (diverse vertalingen . 1938-1978)
voorafgegaan door
een discussie over het programma (1973)


194 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-26-3
Verschenen: oktober 2010


Inhoud

Diskussie over het overgangsprogram
Het programma is niet compleet
Fascistische methoden
Ons programma is aangepast aan de objektieve situatie
Drie vereisten

Ontwerp van een Overgangsprogram van de Vierde Internationale. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [1938]
De objectieve voorwaarden voor de socialistische revolutie
Het proletariaat en zijn leiding
Minimumprogram en overgangsprogram
Indexloon en indexwerktijd
De vakverenigingen in het overgangstijdperk
Fabriekscomité’s
Het “zakengeheim” en de controle der arbeiders over de industrie
De onteigening van afzonderlijke kapitaalsgroepen
De onteigening van de particuliere banken en het tot staatstaak maken van het credietsysteem
Stakingsposten, weerafdelingen, arbeidersmilitie, bewapening van het proletariaat
Verbond van de arbeiders en boeren
Strijd tegen imperialisme en oorlog
Arbeiders- en boerenregering
De raden
De achterlijke landen en het program van de overgangseisen
Het program der overgangseisen in de landen van het fascisme
De positie der USSR en de taken van het overgangstijdperk
Tegen het opportunisme en het onprincipiële revisionisme
Tegen het sectarisme
Vrij baan voor de jeugd! Vrij baan voor de vrouwelijke arbeiders!
Onder het vaandel van de Vierde Internationale!

[Omslag van] Overgangsprogram van de 4de Internationale. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [1963]

[Omslag van] Overgangsprogram. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [ca. 1970]

[Fragmenten uit] De doodsstrijd van het kapitalisme en de taak van de Vierde Internationale [1971]
De objectieve vereisten voor een socialistische revolutie
Het proletariaat en zijn leiding
Het minimumprogramma en het overgangsprogramma
De vakbonden in de overgangsperiode
Fabriekscomité’s
Het ‘bedrijfsgeheim’ en de arbeiderscontrole over de industrie
De weg naar de vrouwelijke arbeider, de weg naar de jeugd
Onder het vaandel van de Vierde Internationale

Overgangsprogram. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [ca. 1975]
De objektieve voorwaarden voor de socialistische revolutie
Het proletariaat en zijn leiding
Minimumprogram en Overgangsprogram
De glijdende loonschaal en de glijdende urenschaal
De vakverenigingen in het overgangstijdperk
De fabriekscomité’s
Het “zakengeheim” en de arbeiderscontrole
De onteigening van afzonderlijke kapitaalsgroepen
De onteigening van de partikuliere banken en het tot staatstaak maken van het kredietsysteem
Stakingsposten, weerafdelingen, arbeidersmilitie, bewapening van het proletariaat
Verbond van de arbeiders en boeren
Strijd tegen imperialisme en oorlog
Arbeiders en boerenregering
De sovjets
Onderontwikkelde landen en het overgangsprogram
Het overgangsprogram in fascistische landen
De toestand in de USSR en de taken
Tegen opportunisme en revisionisme
Tegen het sektarisme
Vrij baan voor de jeugd! Vrij baan voor de werkende vrouw!
Onder het vaandel van de Vierde Internationale!

Overgangsprogramma. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [1978]
1. De objektieve voorwaarden voor de socialistische revolutie
2. Het proletariaat en zijn leiding
3. Minimum-programma en overgangsprogramma
4. De glijdende loonschaal en de glijdende urenschaal
5. De vakbonden in het overgangstijdperk
6. De fabriekskomitees
7. het “zakengeheim” en de arbeiderskontrole
8. De onteigening van afzonderlijke kapitaalsgroepen
9. De onteigening van de partikuliere banken en het tot staatszaak maken van het kredietsysteem
10. Stakingsposten, weerafdelingen, arbeidersmilitie, bewapening van het proletariaat
11. Verbond van arbeiders en boeren
12. Strijd tegen imperialisme en oorlog
13. Arbeiders en boerenregering
14. De sovjets
15. Onderontwikkelde landen en het overgangsprogramma
16. Het overgangsprogramma in fascistische landen
17. De toestand in de USSR en de taken tijdens de overgangsperiode
18. Tegen opportunisme en revisionisme
19. Tegen het sektarisme
20. Vrij baan voor de jeugd! Vrij baan voor de werkende vrouw!
21. Onder het vaandel van de Vierde Internationale
Verklaring van moeilijke woorden en namen

Aantekening van de samensteller

woensdag 4 februari 2009

LESSEN VAN OKTOBER (NTB 22)


LESSEN VAN OKTOBER
en andere
zelfstandige uitgaven
(1935-1974)

300 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-25-6
Verschenen: april 2009


Inhoud

Aan kameraad Sneevliet

Stalin begraaft de 3e Internationale. Open brief aan het wereldproletariaat
Stalin heeft de acte van overlijden der Komintern getekend
Brest-Litowsk en het verdrag
Stalinisme en godsvrede
Heeft het oorlogsgevaar een nationaal adres?
Het bedrog van de theorie van den “aanvaller”
Het sociaal-patriottisme stort de Sowjetunie in de afgrond
Het verraad van Stalin en de crisis in de U.S.S.R.
Het stalinisme heeft de hulp van het sociaal-pacifisme
De Volkenbond en het woord van Blum
Moeten wij de voor de arbeidersregering nuttige bondgenootschappen ondersteunen?
Het pact, resultaat van de nederlagen in de wereld van het proletariaat
Het heil ligt in de revolutionnaire politiek van het proletariaat
Het socialisme in een enkel land loopt uit op godsvrede
De Derde Internationale is dood. Leve de Vierde Internationale!

De zaak Kirov en de stalinistische bureaucratie. Antwoord aan onze Amerikaansche vrienden
I. Een grootsch “amalgama”
II. Zijn Zinovjev en Kamenev terroristen?
III.Is het tot herstel van het kapitalisme?
IV. De misdaad van Nicolajew is geen toevallig feit
V. Het socialisme is nog niet opgebouwd, de klassentegenstellingen zijn nog niet uitgeroeid
VI. De dubbele rol van de bureaucratie
VII. Tweeërlei moeilijkheden
VIII. Het individueele terrorisme, product van de ontbinding van het bureaucratisme
IX. Marxisme, terrorisme en bureaucratie
X. Het bureaucratische centrisme, oorzaak van de ineenstorting van de Komintern
XI. De groei van het authentieke Leninisme in de geheele wereld is een verschrikkelijk gevaar voor Stalin
XII. De onvermijdelijkheid van nieuwe amalgama’s is voorspeld
XIII. Zekere conclusies

De arbeidersstaat, Thermidor en Bonapartisme
De discussie over den “Thermidor” in het verleden
De werkelijke beteekenis van den Thermidor
De marxistische waardeering van de U.S.S.R.
Dictatuur van het proletariaat en dictatuur van de bureaucratie
Het is noodzakelijk een historische analogie te herzien en te corrigeeren
Thermidorianen en Bonapartisten
Het verschil tusschen de rol van den burgerlijken staat en die van den arbeidersstaat
De omvorming van het bureaucratische centrisme in Bonapartisme
Conclusies
Slotwoord
Aanhangsel. Nogmaals de kwestie van het Bonapartisme

De levende gedachten van Karl Marx
Wat wordt den lezer geboden?
De methode van Marx
Marxisme en officiële wetenschap
De wet der arbeidswaarde
Ongelijkheid en uitbuiting
Concurrentie en Monopolie
De concentratie van het bezit en de groei van de klassentegenstellingen
Is de leer van Marx verouderd?
A. De “Verelendungstheorie”
B. Het reserveleger en de nieuwe onderklasse van werklozen
C. De ondergang van de middenstand
D. Industriële crisissen
E. De “theorie van de ineenstorting”
Het verval van het kapitalisme
Fascisme en de New Deal
Anomalie of norm?
De klok achteruit zetten
Productiemogelijkheden en privaatbezit
De onvermijdelijkheid van het Socialisme
De onvermijdelijkheid van de socialistische revolutie
De ideale spiegel van het kapitalisme
Moederland en koloniën
Planmatige wereldeconomie

Groeperingen in de communistische oppositie

De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding
De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding
Ordewoord: voor de onafhankelijkheid der vakbonden
Tweede ordewoord: demokratie in de vakbonden
Het monopoolkapitalisme en de vakbonden

Bonapartisme en fascisme

Entrisme
Waarheen met de Onafhankelijke Arbeiderspartij (I.L.P.)
Hoe men de I.L.P. kan beïnvloeden
Principiële beschouwingen omtrent het entrisme
Het stadium van de kleine groep
Essentiële vraagstukken waarmee de ILP te maken heeft
De Liga staat voor een zwenking
De Liga staat voor een beslissende zwenking
De evolutie van de S.F.I.O.
Samenvatting van de diskussie
Een standpunt m.b.t. de Franse situatie
Een kanker in de arbeiderspartij
Lessen uit het entrisme in de S.F.I.O.
Interview door Collins
Uittreksel uit de inleiding tot de tweede Engelse uitgave van “Terrorisme en Kommunisme”
Voetnoten

Lessen van Oktober
Het is noodzakelijk de Oktoberrevolutie te bestuderen
‘De demokratische diktatuur van het proletariaat en de boeren’ in februari en oktober
De strijd tegen de oorlog en tegen de vaderlandsverdediging
De Aprilkonferentie
De Juli-dagen; de Kornilow episode; De Demokratische Konferentie en het Voorparlement
Aan de vooravond van de Oktoberrevolutie
De Oktoberrevolutie en de ‘legaliteit’ van de Sowjets
Nog eens over de Sowjets en de partij in de proletarische revolutie
Een kort kommentaar op dit boek
Verklarende noten

Aantekening van de samensteller

donderdag 15 januari 2009

MIJN LEVEN (NTB 5 & 6)


MIJN LEVEN
poging tot een autobiografie
(1930)

Twee banden:

Deel 1
269 pagina’s
ISBN: 978-90-77235-19-5

Deel 2
265 pagina’s
ISBN: 978-90-77235-20-1

Prijs voor twee delen: Є 30,= [uitsluitend verkrijgbaar als setje]
Verschenen: juli 2008


Inhoud deel 1

Voorrede
Janowka
Buren. Eerste school
Familie en school
Boeken en eerste conflicten
Dorp en stad
Het jaar van den omkeer
Mijn eerste revolutionnaire organisatie
Mijn eerste gevangenissen
De eerste verbanning
De eerste ontvluchting
De eerste emigratie
Het partijcongres en de splitsing
Terugkeer naar Rusland
1905
Proces, verbanning, ontvluchting
De tweede emigratie en het duitsche socialisme
De voorbereiding tot een nieuwe revolutie
Het begin van den oorlog
Parijs en Zimmerwald
Uitwijzing uit Frankrijk
Door Spanje
In New-York
In het concentratiekamp
In Petersburg

Aantekening van de samensteller


Inhoud deel 2

Over de lasteraars
Van Juli tot October
De beslissende nacht
Trotzkisme in het jaar 1917
Aan het bewind
In Moskou
Onderhandelingen in Brest
De vrede
Een maand in Swjanschsk
De trein
De verdediging van Petersburg
Militaire oppositie
Meeningsverschillen over oorlogsvoering
De overgang tot de Nieuwe Ec. Politiek en mijn verhouding tot Lenin
Lenin’s ziekte
De samenzwering der epigonen
De dood van Lenin en de machtsverschuiving
De laatste periode van den inwendigen partijstrijd
De verbanning
De uitzetting
De planeet zonder visum
Alphabetisch Naamregister

Aantekening van de samensteller

OVER DE BURGEROORLOG (NNTB 2)


OVER DE BURGEROORLOG
twee toespraken


16 pagina’s + audio cd
Prijs: Є 7,50
ISBN: 978-90-77235-22-5
Verschenen: maart 2008


Inhoud

De broederlijke Unie van Sovjet Republieken [begin 1919]
De heilige taak van het Rode Leger [10 maart 1920]

Bijlage:
Twee toespraken (Audio CD)
- track 1: De broederlijke Unie van Sovjet Republieken
- track 2: De heilige taak van het Rode Leger

LEO SEDOV – ZOON, VRIEND, STRIJDER (NNTB 1)


LEO SEDOV – ZOON, VRIEND, STRIJDER
en andere
geschriften rond de dood van Leo Sedov


198 pagina’s
Prijs: Є 12,50
ISBN: 978-90-77235-21-8
Verschenen: maart 2008


Inhoud

Leo Sedov – zoon, vriend, strijder [20 februari 1938]

Andere geschriften rond de dood van Leo Sedov
De mogelijkheid van vuil spel [18 februari 1938]
Na Sedovs dood [22 februari 1938]
De papieren van Leo Sedov [28 februari 1938]
Vragen omtrent Sedovs dood [1 maart 1938]
Brief aan Jeanne Martin [10 maart 1938]
Werd Leo Sedov vermoord? [19 juli 1938]
Meer bewijs voor GPOe schuld aan de dood van Sedov [24 augustus 1938]

Bijlagen

1. Bijkomende teksten van Trotski (ter verheldering)
De veiligheid van het archief [10 oktober 1936]
Brieven omtrent de diefstal van het archief
- Aan Haakon Meyer [10 november 1936]
- Aan Gérard Rosenthal [18 november 1936]
- Aan Leo Sedov [2 december 1936]
- Aan Gérard Rosenthal [10 december 1936]
Op handen zijnde rechtszaken zullen geheime plannen van de GPOe onthullen [16 november 1937]
De “miljoen dollar” [5 maart 1938]

2. Over de dood van Leo Sedov
Mark Goloviznine – Over de dood van Leo Sedov
Samenvatting van het ziekteverloop van L.L. [Sedov]
Jean-Michel Krivine – De dood van Leo Sedov: vermoord of overleden na de operatie?
Een brief van Mark Goloviznine

3. Teksten van Leo Sedov
De Stachanovbeweging in de Sovjet-Unie [12 dec. 1935]
Over de zevenurendag in de Sovjet-Unie [december 1935]
[Uit]
Roodboek over het Moskouse proces [oktober 1936]
- [Hoofdstuk 1] Waarom had Stalin dit proces nodig?
- [Hoofdstuk 4] Twee processen
- [Hoofdstuk 5] De beschuldigden en hun houding voor de rechtbank
- [Hoofdstuk 6] De beschuldigden, die niet op het proces aanwezig waren
- [Hoofdstuk 11] Lenin, de eerste terrorist
- [[Fragmenten uit] Hoofdstuk 13] Kopenhagen
- [Hoofdstuk 17] De procureur Visjinski
Komt Vorosjilov aan de beurt? [eind 1937 en/of begin ’38]

RESULTATEN EN VOORUITZICHTEN (NTB 24)


RESULTATEN EN VOORUITZICHTEN
en andere
zelfstandige uitgaven
(1975-2002)

232 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-15-7
Verschenen: mei 2007


Inhoud

Vraagstukken van de burgeroorlog
Het tijdstip van de opstand
Wanneer te beginnen?
De stille voor de storm
Politieke en militaire zaken
Burgeroorlog vereist uiterste helderheid
De arbeidersmilitie en haar tegenstanders
Rol voorhoede
Organisatie en wapens
Revolutionaire leiding

Drie opvattingen van de Russiese revolutie
Drie opvattingen over de Russiese revolutie
Noten

Wat is de U.S.S.R.
Wat is de USSR ? / Staatskapitalisme ?
Is de bureaucratie een heersende klasse?
De geschiedenis heeft de kwestie van het karakter van de USSR nog niet beslist

Over de politiek van de K.A.P.D.
[Uit] Manifest van het tweede Kongres van de Communistische Internationale

Het communistisch Manifest vandaag

Resultaten en Vooruitzichten
Voorwoord bij de herdruk
Resultaten en vooruitzichten
I. De eigenaardigheden van de Russische historische ontwikkeling
II. De steden en het kapitaal
III. 1789 – 1848 – 1905
IV. Revolutie en arbeidersklasse
V. De arbeidersklasse aan de macht en de boerenstand
VI. Het arbeidersbewind
VII. De voorwaarden voor het socialisme
VIII. De arbeidersregering in Rusland en het socialisme
IX. Europa en de revolutie
X. De strijd om de macht

[Uit] De onbekende Lenin
Aan het Centraal Comité, RCP
Memorandum aan het Centraal Comité van Trotski
Memo van Trotski aan het Politburo, met annotaties van Lenin
Correspondentie betreffende wapenaankopen in Duitsland
Trotski’s memorandum aan het Politburo betreffende de partijbemoeienis met de economie
Memo van Trotski
Brief van Trotski
Telegram[men] van Trotski aan Kerzjentsev en Krasin

Dagboekaantekeningen van het jaar 1933
Voor het vertrek

Waarom marxisten individuele terreur afwijzen

Aantekening van de samensteller