woensdag 4 februari 2009

LESSEN VAN OKTOBER (NTB 22)


LESSEN VAN OKTOBER
en andere
zelfstandige uitgaven
(1935-1974)

300 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-25-6
Verschenen: april 2009


Inhoud

Aan kameraad Sneevliet

Stalin begraaft de 3e Internationale. Open brief aan het wereldproletariaat
Stalin heeft de acte van overlijden der Komintern getekend
Brest-Litowsk en het verdrag
Stalinisme en godsvrede
Heeft het oorlogsgevaar een nationaal adres?
Het bedrog van de theorie van den “aanvaller”
Het sociaal-patriottisme stort de Sowjetunie in de afgrond
Het verraad van Stalin en de crisis in de U.S.S.R.
Het stalinisme heeft de hulp van het sociaal-pacifisme
De Volkenbond en het woord van Blum
Moeten wij de voor de arbeidersregering nuttige bondgenootschappen ondersteunen?
Het pact, resultaat van de nederlagen in de wereld van het proletariaat
Het heil ligt in de revolutionnaire politiek van het proletariaat
Het socialisme in een enkel land loopt uit op godsvrede
De Derde Internationale is dood. Leve de Vierde Internationale!

De zaak Kirov en de stalinistische bureaucratie. Antwoord aan onze Amerikaansche vrienden
I. Een grootsch “amalgama”
II. Zijn Zinovjev en Kamenev terroristen?
III.Is het tot herstel van het kapitalisme?
IV. De misdaad van Nicolajew is geen toevallig feit
V. Het socialisme is nog niet opgebouwd, de klassentegenstellingen zijn nog niet uitgeroeid
VI. De dubbele rol van de bureaucratie
VII. Tweeërlei moeilijkheden
VIII. Het individueele terrorisme, product van de ontbinding van het bureaucratisme
IX. Marxisme, terrorisme en bureaucratie
X. Het bureaucratische centrisme, oorzaak van de ineenstorting van de Komintern
XI. De groei van het authentieke Leninisme in de geheele wereld is een verschrikkelijk gevaar voor Stalin
XII. De onvermijdelijkheid van nieuwe amalgama’s is voorspeld
XIII. Zekere conclusies

De arbeidersstaat, Thermidor en Bonapartisme
De discussie over den “Thermidor” in het verleden
De werkelijke beteekenis van den Thermidor
De marxistische waardeering van de U.S.S.R.
Dictatuur van het proletariaat en dictatuur van de bureaucratie
Het is noodzakelijk een historische analogie te herzien en te corrigeeren
Thermidorianen en Bonapartisten
Het verschil tusschen de rol van den burgerlijken staat en die van den arbeidersstaat
De omvorming van het bureaucratische centrisme in Bonapartisme
Conclusies
Slotwoord
Aanhangsel. Nogmaals de kwestie van het Bonapartisme

De levende gedachten van Karl Marx
Wat wordt den lezer geboden?
De methode van Marx
Marxisme en officiële wetenschap
De wet der arbeidswaarde
Ongelijkheid en uitbuiting
Concurrentie en Monopolie
De concentratie van het bezit en de groei van de klassentegenstellingen
Is de leer van Marx verouderd?
A. De “Verelendungstheorie”
B. Het reserveleger en de nieuwe onderklasse van werklozen
C. De ondergang van de middenstand
D. Industriële crisissen
E. De “theorie van de ineenstorting”
Het verval van het kapitalisme
Fascisme en de New Deal
Anomalie of norm?
De klok achteruit zetten
Productiemogelijkheden en privaatbezit
De onvermijdelijkheid van het Socialisme
De onvermijdelijkheid van de socialistische revolutie
De ideale spiegel van het kapitalisme
Moederland en koloniën
Planmatige wereldeconomie

Groeperingen in de communistische oppositie

De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding
De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding
Ordewoord: voor de onafhankelijkheid der vakbonden
Tweede ordewoord: demokratie in de vakbonden
Het monopoolkapitalisme en de vakbonden

Bonapartisme en fascisme

Entrisme
Waarheen met de Onafhankelijke Arbeiderspartij (I.L.P.)
Hoe men de I.L.P. kan beïnvloeden
Principiële beschouwingen omtrent het entrisme
Het stadium van de kleine groep
Essentiële vraagstukken waarmee de ILP te maken heeft
De Liga staat voor een zwenking
De Liga staat voor een beslissende zwenking
De evolutie van de S.F.I.O.
Samenvatting van de diskussie
Een standpunt m.b.t. de Franse situatie
Een kanker in de arbeiderspartij
Lessen uit het entrisme in de S.F.I.O.
Interview door Collins
Uittreksel uit de inleiding tot de tweede Engelse uitgave van “Terrorisme en Kommunisme”
Voetnoten

Lessen van Oktober
Het is noodzakelijk de Oktoberrevolutie te bestuderen
‘De demokratische diktatuur van het proletariaat en de boeren’ in februari en oktober
De strijd tegen de oorlog en tegen de vaderlandsverdediging
De Aprilkonferentie
De Juli-dagen; de Kornilow episode; De Demokratische Konferentie en het Voorparlement
Aan de vooravond van de Oktoberrevolutie
De Oktoberrevolutie en de ‘legaliteit’ van de Sowjets
Nog eens over de Sowjets en de partij in de proletarische revolutie
Een kort kommentaar op dit boek
Verklarende noten

Aantekening van de samensteller

1 opmerking:

  1. Goed nieuws dat er weer een nieuw deel verschenen is!

    Ronald

    BeantwoordenVerwijderen