woensdag 4 februari 2009

LESSEN VAN OKTOBER (NTB 22)


LESSEN VAN OKTOBER
en andere
zelfstandige uitgaven
(1935-1974)

300 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-25-6
Verschenen: april 2009


Inhoud

Aan kameraad Sneevliet

Stalin begraaft de 3e Internationale. Open brief aan het wereldproletariaat
Stalin heeft de acte van overlijden der Komintern getekend
Brest-Litowsk en het verdrag
Stalinisme en godsvrede
Heeft het oorlogsgevaar een nationaal adres?
Het bedrog van de theorie van den “aanvaller”
Het sociaal-patriottisme stort de Sowjetunie in de afgrond
Het verraad van Stalin en de crisis in de U.S.S.R.
Het stalinisme heeft de hulp van het sociaal-pacifisme
De Volkenbond en het woord van Blum
Moeten wij de voor de arbeidersregering nuttige bondgenootschappen ondersteunen?
Het pact, resultaat van de nederlagen in de wereld van het proletariaat
Het heil ligt in de revolutionnaire politiek van het proletariaat
Het socialisme in een enkel land loopt uit op godsvrede
De Derde Internationale is dood. Leve de Vierde Internationale!

De zaak Kirov en de stalinistische bureaucratie. Antwoord aan onze Amerikaansche vrienden
I. Een grootsch “amalgama”
II. Zijn Zinovjev en Kamenev terroristen?
III.Is het tot herstel van het kapitalisme?
IV. De misdaad van Nicolajew is geen toevallig feit
V. Het socialisme is nog niet opgebouwd, de klassentegenstellingen zijn nog niet uitgeroeid
VI. De dubbele rol van de bureaucratie
VII. Tweeërlei moeilijkheden
VIII. Het individueele terrorisme, product van de ontbinding van het bureaucratisme
IX. Marxisme, terrorisme en bureaucratie
X. Het bureaucratische centrisme, oorzaak van de ineenstorting van de Komintern
XI. De groei van het authentieke Leninisme in de geheele wereld is een verschrikkelijk gevaar voor Stalin
XII. De onvermijdelijkheid van nieuwe amalgama’s is voorspeld
XIII. Zekere conclusies

De arbeidersstaat, Thermidor en Bonapartisme
De discussie over den “Thermidor” in het verleden
De werkelijke beteekenis van den Thermidor
De marxistische waardeering van de U.S.S.R.
Dictatuur van het proletariaat en dictatuur van de bureaucratie
Het is noodzakelijk een historische analogie te herzien en te corrigeeren
Thermidorianen en Bonapartisten
Het verschil tusschen de rol van den burgerlijken staat en die van den arbeidersstaat
De omvorming van het bureaucratische centrisme in Bonapartisme
Conclusies
Slotwoord
Aanhangsel. Nogmaals de kwestie van het Bonapartisme

De levende gedachten van Karl Marx
Wat wordt den lezer geboden?
De methode van Marx
Marxisme en officiële wetenschap
De wet der arbeidswaarde
Ongelijkheid en uitbuiting
Concurrentie en Monopolie
De concentratie van het bezit en de groei van de klassentegenstellingen
Is de leer van Marx verouderd?
A. De “Verelendungstheorie”
B. Het reserveleger en de nieuwe onderklasse van werklozen
C. De ondergang van de middenstand
D. Industriële crisissen
E. De “theorie van de ineenstorting”
Het verval van het kapitalisme
Fascisme en de New Deal
Anomalie of norm?
De klok achteruit zetten
Productiemogelijkheden en privaatbezit
De onvermijdelijkheid van het Socialisme
De onvermijdelijkheid van de socialistische revolutie
De ideale spiegel van het kapitalisme
Moederland en koloniën
Planmatige wereldeconomie

Groeperingen in de communistische oppositie

De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding
De vakbonden in het tijdperk van de imperialistische ontaarding
Ordewoord: voor de onafhankelijkheid der vakbonden
Tweede ordewoord: demokratie in de vakbonden
Het monopoolkapitalisme en de vakbonden

Bonapartisme en fascisme

Entrisme
Waarheen met de Onafhankelijke Arbeiderspartij (I.L.P.)
Hoe men de I.L.P. kan beïnvloeden
Principiële beschouwingen omtrent het entrisme
Het stadium van de kleine groep
Essentiële vraagstukken waarmee de ILP te maken heeft
De Liga staat voor een zwenking
De Liga staat voor een beslissende zwenking
De evolutie van de S.F.I.O.
Samenvatting van de diskussie
Een standpunt m.b.t. de Franse situatie
Een kanker in de arbeiderspartij
Lessen uit het entrisme in de S.F.I.O.
Interview door Collins
Uittreksel uit de inleiding tot de tweede Engelse uitgave van “Terrorisme en Kommunisme”
Voetnoten

Lessen van Oktober
Het is noodzakelijk de Oktoberrevolutie te bestuderen
‘De demokratische diktatuur van het proletariaat en de boeren’ in februari en oktober
De strijd tegen de oorlog en tegen de vaderlandsverdediging
De Aprilkonferentie
De Juli-dagen; de Kornilow episode; De Demokratische Konferentie en het Voorparlement
Aan de vooravond van de Oktoberrevolutie
De Oktoberrevolutie en de ‘legaliteit’ van de Sowjets
Nog eens over de Sowjets en de partij in de proletarische revolutie
Een kort kommentaar op dit boek
Verklarende noten

Aantekening van de samensteller

donderdag 15 januari 2009

MIJN LEVEN (NTB 5 & 6)


MIJN LEVEN
poging tot een autobiografie
(1930)

Twee banden:

Deel 1
269 pagina’s
ISBN: 978-90-77235-19-5

Deel 2
265 pagina’s
ISBN: 978-90-77235-20-1

Prijs voor twee delen: Є 30,= [uitsluitend verkrijgbaar als setje]
Verschenen: juli 2008


Inhoud deel 1

Voorrede
Janowka
Buren. Eerste school
Familie en school
Boeken en eerste conflicten
Dorp en stad
Het jaar van den omkeer
Mijn eerste revolutionnaire organisatie
Mijn eerste gevangenissen
De eerste verbanning
De eerste ontvluchting
De eerste emigratie
Het partijcongres en de splitsing
Terugkeer naar Rusland
1905
Proces, verbanning, ontvluchting
De tweede emigratie en het duitsche socialisme
De voorbereiding tot een nieuwe revolutie
Het begin van den oorlog
Parijs en Zimmerwald
Uitwijzing uit Frankrijk
Door Spanje
In New-York
In het concentratiekamp
In Petersburg

Aantekening van de samensteller


Inhoud deel 2

Over de lasteraars
Van Juli tot October
De beslissende nacht
Trotzkisme in het jaar 1917
Aan het bewind
In Moskou
Onderhandelingen in Brest
De vrede
Een maand in Swjanschsk
De trein
De verdediging van Petersburg
Militaire oppositie
Meeningsverschillen over oorlogsvoering
De overgang tot de Nieuwe Ec. Politiek en mijn verhouding tot Lenin
Lenin’s ziekte
De samenzwering der epigonen
De dood van Lenin en de machtsverschuiving
De laatste periode van den inwendigen partijstrijd
De verbanning
De uitzetting
De planeet zonder visum
Alphabetisch Naamregister

Aantekening van de samensteller

OVER DE BURGEROORLOG (NNTB 2)


OVER DE BURGEROORLOG
twee toespraken


16 pagina’s + audio cd
Prijs: Є 7,50
ISBN: 978-90-77235-22-5
Verschenen: maart 2008


Inhoud

De broederlijke Unie van Sovjet Republieken [begin 1919]
De heilige taak van het Rode Leger [10 maart 1920]

Bijlage:
Twee toespraken (Audio CD)
- track 1: De broederlijke Unie van Sovjet Republieken
- track 2: De heilige taak van het Rode Leger

LEO SEDOV – ZOON, VRIEND, STRIJDER (NNTB 1)


LEO SEDOV – ZOON, VRIEND, STRIJDER
en andere
geschriften rond de dood van Leo Sedov


198 pagina’s
Prijs: Є 12,50
ISBN: 978-90-77235-21-8
Verschenen: maart 2008


Inhoud

Leo Sedov – zoon, vriend, strijder [20 februari 1938]

Andere geschriften rond de dood van Leo Sedov
De mogelijkheid van vuil spel [18 februari 1938]
Na Sedovs dood [22 februari 1938]
De papieren van Leo Sedov [28 februari 1938]
Vragen omtrent Sedovs dood [1 maart 1938]
Brief aan Jeanne Martin [10 maart 1938]
Werd Leo Sedov vermoord? [19 juli 1938]
Meer bewijs voor GPOe schuld aan de dood van Sedov [24 augustus 1938]

Bijlagen

1. Bijkomende teksten van Trotski (ter verheldering)
De veiligheid van het archief [10 oktober 1936]
Brieven omtrent de diefstal van het archief
- Aan Haakon Meyer [10 november 1936]
- Aan Gérard Rosenthal [18 november 1936]
- Aan Leo Sedov [2 december 1936]
- Aan Gérard Rosenthal [10 december 1936]
Op handen zijnde rechtszaken zullen geheime plannen van de GPOe onthullen [16 november 1937]
De “miljoen dollar” [5 maart 1938]

2. Over de dood van Leo Sedov
Mark Goloviznine – Over de dood van Leo Sedov
Samenvatting van het ziekteverloop van L.L. [Sedov]
Jean-Michel Krivine – De dood van Leo Sedov: vermoord of overleden na de operatie?
Een brief van Mark Goloviznine

3. Teksten van Leo Sedov
De Stachanovbeweging in de Sovjet-Unie [12 dec. 1935]
Over de zevenurendag in de Sovjet-Unie [december 1935]
[Uit]
Roodboek over het Moskouse proces [oktober 1936]
- [Hoofdstuk 1] Waarom had Stalin dit proces nodig?
- [Hoofdstuk 4] Twee processen
- [Hoofdstuk 5] De beschuldigden en hun houding voor de rechtbank
- [Hoofdstuk 6] De beschuldigden, die niet op het proces aanwezig waren
- [Hoofdstuk 11] Lenin, de eerste terrorist
- [[Fragmenten uit] Hoofdstuk 13] Kopenhagen
- [Hoofdstuk 17] De procureur Visjinski
Komt Vorosjilov aan de beurt? [eind 1937 en/of begin ’38]

RESULTATEN EN VOORUITZICHTEN (NTB 24)


RESULTATEN EN VOORUITZICHTEN
en andere
zelfstandige uitgaven
(1975-2002)

232 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-15-7
Verschenen: mei 2007


Inhoud

Vraagstukken van de burgeroorlog
Het tijdstip van de opstand
Wanneer te beginnen?
De stille voor de storm
Politieke en militaire zaken
Burgeroorlog vereist uiterste helderheid
De arbeidersmilitie en haar tegenstanders
Rol voorhoede
Organisatie en wapens
Revolutionaire leiding

Drie opvattingen van de Russiese revolutie
Drie opvattingen over de Russiese revolutie
Noten

Wat is de U.S.S.R.
Wat is de USSR ? / Staatskapitalisme ?
Is de bureaucratie een heersende klasse?
De geschiedenis heeft de kwestie van het karakter van de USSR nog niet beslist

Over de politiek van de K.A.P.D.
[Uit] Manifest van het tweede Kongres van de Communistische Internationale

Het communistisch Manifest vandaag

Resultaten en Vooruitzichten
Voorwoord bij de herdruk
Resultaten en vooruitzichten
I. De eigenaardigheden van de Russische historische ontwikkeling
II. De steden en het kapitaal
III. 1789 – 1848 – 1905
IV. Revolutie en arbeidersklasse
V. De arbeidersklasse aan de macht en de boerenstand
VI. Het arbeidersbewind
VII. De voorwaarden voor het socialisme
VIII. De arbeidersregering in Rusland en het socialisme
IX. Europa en de revolutie
X. De strijd om de macht

[Uit] De onbekende Lenin
Aan het Centraal Comité, RCP
Memorandum aan het Centraal Comité van Trotski
Memo van Trotski aan het Politburo, met annotaties van Lenin
Correspondentie betreffende wapenaankopen in Duitsland
Trotski’s memorandum aan het Politburo betreffende de partijbemoeienis met de economie
Memo van Trotski
Brief van Trotski
Telegram[men] van Trotski aan Kerzjentsev en Krasin

Dagboekaantekeningen van het jaar 1933
Voor het vertrek

Waarom marxisten individuele terreur afwijzen

Aantekening van de samensteller

OVER LENIN (NTB 20)


OVER LENIN
aantekeningen voor een biograaf (1967)
gevolgd door
andere zelfstandige uitgaven (1934-1979)
en een artikel (1957)

232 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-14-0
Verschenen: februari 2007


Inhoud

Over Lenin
Voorwoord
Lenin en de oude Iskra
De Oktoberrevolutie

Vóór de Oktoberrevolutie
De omwenteling
Brest-Litovsk
Het uiteenjagen van de Constituante
Aan de regering
De Tsjechoslovaken en de linkse sociaal-revolutionairen
Lenin op de tribune
De burger over de revolutionair
Aanhangsel
Het nationale in Lenin
De gewonde
De zieke
De dode

Bij Lenin’s dood

Kinderen over Lenin

Waarheid en verzinsel over Lenin

Het testament van Lenin
“Zes woorden”
De wederzijdse betrekkingen van Stalin en Trotsky
De houding van Lenin tegenover Stalin
Swerdlow en Stalin als types van organisator
De tegenstellingen tussen Lenin en Stalin
Zes maanden van strijd
De hypothese van het “duumviraat”
Radek als inlichtingenbron
De legende van het Trotskisme

V.I. Lenin
Jeugd
Bolsjeviki en mensjeviki
Het internationalisme
De revolutie van 1917
De Raad van Volkskommissarissen
De Nieuwe Ekonomische politiek
Zijn dood

Aantekening van de samensteller

dinsdag 13 januari 2009

EUROPA EN AMERIKA (NTB 2)


EUROPA EN AMERIKA
en andere
zelfstandige uitgaven
(1927-1934)

278 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 90-77235-02-7
Verschenen: oktober 2006


Inhoud

Europa en Amerika
Voorwoord
De Vooruitzichten der Wereld-Evolutie
Over de vereischten der proletarische revolutie
De tien laatste jaren (1914-1924)
Fascisme, demokratie, kerenskisme
Waar hangt het lot van het Europeesch reformisme van af?
Het “vredelievend” imperialisme der Vereenigde Staten
Het plan der Vereenigde Staten: Europa op rantsoen stellen
Het Amerikaansch imperialisme en de Europeesche sociaal-demokratie
De Vereenigde Staten en Groot-Brittanje
De Vooruitzichten van den oorlog en de Revolutie
Europa en Amerika
De twee polen der arbeidersbeweging - Het volmaakt type van het reformisme
De ekonomische macht der Vereenigde Staten, als basis van het opportunisme
Europa’s en Amerika’s nieuwe rollen
De imperialistische uitbreiding der Vereenigde Staten
Pacifisme en verwarring
Het Amerikaansch pacifisme in de praktijk
Geen uitweg voor het Europeesch kapitalisme
Heeft het kapitalisme zijn tijd gehad?
Aanhangsel
Aangaande de opportuniteit van het ordewoord der Vereenigde Staten van Europa
De internationale toestand
Op de wacht voor de wereld-revolutie
Uittreksel van een verslag aan de kommunistische fraktie van het Xe Sovjet-Kongres
De wegen van de Europeesche revolutie
Vooruitzichten en taken in het oosten
Vijf jaren bestaan van de Kommunistische Internationale
Aan het wereld-proletariaat
Welke etappe maken wij door?
Het westen en het oosten
De ontwikkeling van het wereld-imperialisme en onze militaire taken
Waar gaat Engeland heen?
De stabilisatie van het wereld-kapitalisme
De strekkingen der ontwikkeling van de wereld-ekonomie
Waar gaat Engeland heen?

De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen
De leiding der Komintern in het licht van de Spaansche gebeurtenissen
Wat moet er met de Cortes gebeuren?
Parlementaire bekrompenheid van de reformisten en anti-parlementaire bekrompenheid van de anarchisten
Welke revolutie staat in Spanje voor de deur?
Het probleem van de permanente revolutie
Wat beteekent het ingroeien in de revolutie?
Twee varianten: de opportunistische en de avontuurlijke
De vooruitzichten van de Julidagen
De strijd om de massa’s en om de arbeidersraden
De vraag van het tempo van de Spaansche revolutie
Voor de eenheid van de communistische gelederen
Aanhangsel
- Brief aan het politieke bureau van de W.K.P. (B.)
- Vragen van den dag voor de Spaansche revolutie
- 25 Mei 1930
- 21 Nov. 1930
- 12 Dec. 1930
- 12 Januari 1931
- 31 Januari 1931
- 5 Februari 1931
- 15 Februari 1931
- 13 Februari 1931
- 13 Maart 1931
- 14 April 1931
- 20 April 1931
- 23 April 1931 (Uit een brief naar Barcelona)
- 17 Mei 1931 (Uit een brief aan Madrid)
- 20 Mei 1931

Zal het fascisme werkelijk overwinnen? Duitschland, de sleutel tot den internationalen toestand

4de Internationale en de U.S.S.R.
1. Hoe wij het vraagstuk nu moeten stellen
2. De diktatuur van het proletariaat
3. De diktatuur van het proletariaat als idealistische norm
4. Bonapartisme
5. Staatskapitalisme
6. De ekonomie der U.S.S.R.
7. Burokratie en heerschende klasse
8. Klassenuitbuiting en sociale klaplooperij
9. Twee perspektieven
10. Mogelike wegen der kontrarevolutie
11. Is de vreedzame “afzetting” van de burokratie mogelijk?
12. De nieuwe partij in de U.S.S.R.
13. De vierde Internationale in de U.S.S.R.
Aanhangsel. Resolutie over de noodzakelijkheid en beginselen van een nieuwe Internationale

Maria Reese en de Komintern

[Uit:] Oostenrijk, een les voor allen!
Sociaal-demokratie en demokratie
De democratische vormen
Sociaaldemocratie en fascisme
“Sociaal fa[s]cisme”
Mogelijkheid van een opschu[i]ving
Algemeene Staking
Brief aan een Oostenrijkse kameraad

De Bolsjewiki-Leninisten aan het wereldproletariaat. Voor de Vierde Internationale!

De Vierde Internationale en de oorlog
De voorbereiding van den nieuwen oorlog
De U.S.S.R. en de imperialistische oorlog
De “nationale verdediging”
De nationale vraag en de imperialistische oorlog
Verdediging der demokratie
De verdediging der kleine en neutrale staten
De Tweede Internationale en de oorlog
Het centrisme en de oorlog
De Sowjetdiplomatie en de internationale revolutie
De U.S.S.R. en de imperialistische groepeeringen
De Derde Internationale en de oorlog
Het “revolutionnaire” pacifisme en de oorlog
Het kleinburgerdom en de oorlog
Het “defaitisme” in den imperialistischen oorlog
Oorlog, fascisme en de bewapening van het proletariaat
De revolutionnaire politiek tegen den oorlog
De Vierde Internationale en de oorlog

Aantekening van de samensteller

IK ZET MIJN LEVEN OP HET SPEL (NTB 14)

IK ZET MIJN LEVEN OP HET SPEL
en andere
artikelen uit ‘De Rode October’ (1936-1940)

192 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN-10: 90-77235-11-6
ISBN-13: 978-90-77235-9
Verschenen: mei 2006


Inhoud

[Fragment uit] De Vierde Internationale en de U.S.S.R.
De Sowjetsectie van de Vierde Internationale
De nieuwe Grondwet van de Sowjetunie
De afschaffing der Sowjets
De zweep tegen de bureaukratie
Demokratie zonder politiek
De historische betekenis der nieuwe grondwet
De taken der voorhoede
[Over het grootkapitaal in Holland]
Frankrijk op het keerpunt
[Fragment uit] De Vierde Internationale en de Oorlog
De Franse revolutie is begonnen
De nieuwe revolutionnaire vlucht en de taken van de Vierde Internationale
Aantekeningen over terrorisme
Maxim Gorki
[Over Krupskaja]
Waarom heeft Stalin over de oppositie gezegevierd?
Nog eens de Sowjetsectie der Vierde Internationale
Ik zet mijn leven op het spel
De politieke basis van de beschuldiging: terrorisme
Sabotage
De strijd om de opbrengst van de arbeid
Het begin van het eind
Het verbond met Hitler en den Mikado
Waarom?
Autobiographie
De aanklager-vervalser
Stalin en Hitler
Het beslissende uur in Frankrijk komt naderbij
Voor een onafhankelijke revolutionnaire kunst
Slechts revolutie kan de oorlog een eind doen nemen
Het probleem van de Oekraïne
[Over de internationale positie van de Sowjet-Unie]
[Over de Russische inval in Polen]
[Stalin is bevreesd voor oorlog]

Bovenal vreest Stalin de binnenlandse revolutie
Een interview met Leo Trotski

Aantekening van de samensteller

DE ENIGE WEG (NTB 3)


DE ENIGE WEG
en andere
artikelen uit ‘De Nieuwe Weg’ (1929-1935)


266 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 90-77235-03-5
Verschenen: januari 2006


Inhoud

Open brief aan de Russische arbeiders
Syndicalisme en communisme
De Oostenrijksche krisis en het communisme
Het vijfjarenplan en de internationale werkloosheid
De revolutie in Indië
Naar het kapitalisme of naar het socialisme?
De koersverandering van de Kommunistische Internationale en de toestand in Duitschland
De successen van het socialisme en de gevaren van het avonturisme
De Spaansche revolutie en de taak der Communisten
Het geval Rjazanov
Nieuwe zigzag en nieuwe gevaren
Voorrede uit de “Geschiedenis der Russische Revolutie” (Februari revolutie)
Eenheidsfront tegen het Fascisme. Waaruit bestaat de fout van de tegenwoordige politiek der K.P.D.
[Over de kollektiviseering]
Maart 1917
Het Karakter van de Duitsche Socialistische Arbeiderspartij (S.A.P.)
[Karakteristiek van de Russische bureaukratie]
Open Brief aan het Centraal Uitvoerend Comité der U.S.S.R.
Handen af van Rosa Luxemburg!
De Eenige Weg
– Bonapartisme en Fascisme
– Bourgeoisie, Kleinburgerdom en Proletariaat
– Verbond of strijd tusschen de Sociaal-Demokratie en het Fascisme?
– Een-en-twintig fouten van Thälmann
– De politiek van Stalin-Thälmann getoetst aan haar eigen ervaring
– Wat zegt men in Praag over het eenheidsfront?
– De klassestrijd in het licht der conjunctuur
– De weg naar het socialisme
– De eenige weg
– Nawoord
Levensbeschrijving van Lenin
Een historisch document. De strijd in de bolsjewistische partij voor een bolsjewistische regeering
Het tragisch lot van het Duitsche proletariaat
Perspectieven van het Amerik. Marxisme
Gesprek met een sociaal-democratischen arbeider naar aanleiding van het verdedigend eenheidsfront
Geen woorden maar daden
Problemen van het Sowjet-regiem (De Theorie van de Ontaarding en de Ontaarding van de Theorie)
Verklaring der delegatie van Bolsjewiki-Leninisten op de conferentie der links-socialistische en kommunistische organisaties
Over de Parijsche Conferentie
Antwoord op de vragen van den Heer Simenon vertegenwoordiger der “Paris-Soir”
Anatol Wassiljewitsj Loenatsjarski
Over de Jodenkwestie
Vijf dagen - van 23 tot 27 Februari 1917
Een centristische aanval op het Marxisme
Nationalisme en Ekonomie
Een voorstander neemt stelling in de Fransche discussie
[Fragment uit] De zaak Kirow en de Stalinistische bureaucratie

Aantekening van de samensteller

DE OORLOG EN DE INTERNATIONALE (NTB 1)

DE OORLOG EN DE INTERNATIONALE
en andere
zelfstandige uitgaven

(1915-1927)

295 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 90-77235-01-9
Verschenen: januari 2006


Inhoud

De oorlog en de Internationale
Voorrede
I. De Balkankwestie
II. Oostenrijk-Hongarije
III. De strijd tegen het tsarisme
IV. De oorlog tegen het westen
V. De verdedigingsoorlog
VI. De ineenstorting van de Internationale
VII. Het revolutionaire tijdperk

De Sowjetmacht en het Internationale Imperialisme

Arbeid, Discipline en Orde zullen de Socialistiese Sowjet-Republiek redden

Manifest van de Communistische Internationale. De Kapitalistische wereld en de Communistische Internationale
I. De internationale betrekkingen na Versailles
II. De economische toestand
V. [sic] De proletarische revolutie en de Communistische Internationale
IV. Sowjet-Rusland

De economische wereldcrisis en de nieuwe taak der Communistische Internationale

De Internationale situatie en de taak der Communistische Internationale
I. Het wezen der kwestie
II. De oorlog, de bloei der speculatie en de crisis. De landen in Europa
III. De Vereenigde Staten, Japan, de koloniale landen en Sowjet-Rusland
IV. Verscherping der sociale tegenstellingen
V. De internationale verhoudingen
VI. De arbeidersklasse na den oorlog

Over den strijd voor den Vrede en het E.R.E.C. [Engelsch-Russisch Eenheids-Comité]

Aantekening van de samensteller